web analytics
Free Fire හොඳටම play කරන්න මෙන්න මේ tips follow කරන්න

Free Fire හොඳටම play කරන්න මෙන්න මේ tips follow කරන්න

සාදරෙන් පිළිගන්නවා Free Fire ලෝකයට! ඔයා දක්ෂ Esports player කෙනෙක් හෝ අලුත් player කෙනෙක් වුනත්, තරඟකාරී Free Fire ලෝකයේ සුපිරි වැඩ්ඩෙක් වෙන්න ඔයාත් කැමති නම් මෙන්න මේ Guide එක follow කරන්න. ඔයාටත් ඉක්මනින්ම Free Fire pro කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්.

1. නිවැරදි Landing Spot එක තෝරාගන්න
– තරගයේ ජයග්‍රහණය ලබාගැනීම සදහා ඔයා නිවැරදි Landing Spot එකක් ලබාගත යුතුය. Loot සදහා ස්ථාන සොයාගැනීම, ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශ මග හැරීම සහ ඔයාට පහසුවෙන්ම බේරීමට ඇති අවස්ථා වැඩි කරගන්නට උත්සාහ කරන්න.

2. හොඳම Weapon Loadout එක තෝරාගමු
– Free Fire හි ඕනෑම Weapon එකක් භාවිතා කර ඔයාගේ ශක්තීන් සහ දුර්වලතා තේරුම්ගන්න, ඔයාගේ සැබෑ හැකියාව පෙන්වන්න. ඔයාගේ playstyle එකට අනුව, අවශ්‍ය Weapons ලබාගෙන, ඕනෑම අවස්ථාවකට සුදානමින් ඉන්න. close-quarters combats වලදී හෝ long-range engagements වලදී ඔබට උවමනා සියලුම දේ ලබාගන්න පුළුවන්.

3. Movement එක සහ Cover Master කරන්න
– Free Fire හි ඔයාගේ enemiesලව අභිබවා යාම ගොඩක් වැදගත්. ඔයාව අභියෝගාත්මක ඉලක්කයක් බවට පත් කර ගැනීමට, slide jumps සහ strafing වගේ advanced movement techniques ගැන සොයා බලන්න. මීට අමතරව, අවට පරිසරය ඔයාගේ වාසියට හරවා ගැනීම සහ enemy fire එක අවම කරගන්න cover කිරීම ගැන ඔයා සොයා බලන්න ඕනේ.

4. Safe Zone එකේ කොහොමද survive වෙන්නේ?
– play zone එක සීමා වන විට, හැඩගැසීමේ හැකියාව ප්‍රධාන වෙනවා. උපාය මාර්ගිකව ඔයාව ස්ථානගත කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න, මිළඟ ආරක්ෂිත කලාපය ගැන සිතා බලන්න සහ effective rotations ක්‍රියාත්මක කරන්න. Game එක තුළ පසුවට මුහුණ දෙන අභියෝග සදහා තම කුසලතා පමණක් නොව, එහි evolving battlefield dynamics ගැන ද තමන් තේරුම් ගත යුතුයි.

5. ඔයාගේ character එකේ abilities හරියට පාවිච්චි කරන්න
– Free Fire හි සිටින ඕනෑම character එකකට සුවිශේෂී හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයාගේ හැකියාවන් හෙළි කරගැනීමෙන් සහ synergies නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් ඔයාට වාසියක් ලබාගන්න පුළුවන්. ඔයා offensive හෝ defensive play එකකට කැමති නම්, ඔයාගේ කුසලතා අනුව ඔයාට චරිතයක් ලබා දී ඇත.

මේ උපදෙස් සමඟ දැන් ඔයාට Free Fire battleground එකට සුදානම් වෙන්න පුළුවන්. මතක තබාගන්න, මේ strategies භාවිතා කරමින්, අලුත් වෙන landscape එකකට හැඩ ගැහිලා Free Fire ලෝකයේ සුපිරි player කෙනෙක් වෙන්න! Ingame.gg වෙත පිවිස, Free Fire tournaments සහ තවත් තොරතුරු දැනගන්න. Gaming ලෝකයේ ඔයාගේ ඉඳිරි ගමනට අපෙන් සුභ පැතුම්!

Gamer.LK Launches Cricket Sixes – A New Mobile Cricket Experience Geared For Esports

Gamer.LK Launches Cricket Sixes – A New Mobile Cricket Experience Geared For Esports

The Cricket Game By Gamer.LK That Won A National Award In Sri Lanka

Gamer.LK, Sri Lanka’s leading Esports and digital entertainment powerhouse, recently announced the launch of its original mobile game, ‘Cricket Sixes’. Developed in-house, Cricket Sixes aims to shake up the mobile cricket gaming landscape in South Asia, offering a unique, competitive experience designed for both casual and hardcore gamers.

Cricket Sixes which combines the thrill of cricket with the accessibility of mobile gaming, marks Gamer.LK’s venture into game development. With over 15 years of experience in the Esports industry, Gamer.LK has leveraged its knowledge to create a mobile cricket game that stands out from the competition.

Cricket Sixes boasts a unique gameplay structure, offering a thrilling two-over challenge where players must bat and bowl within a limited timeframe, providing an intense and dynamic gameplay experience. With intuitive swipe, touch, and tap controls, the game ensures a seamless experience for players across all skill levels. For a touch of realism, the game incorporates motion-captured batting animations. The distinctive low-poly aesthetic ensures smooth performance across all mobile devices, prioritizing inclusivity for players regardless of device specifications.

The game’s customisation options allow players to personalise their character with various in-game items such as bats, helmets and other equipment. In addition, Cricket Sixes also offers a unique platform for sponsors and brands, with opportunities to integrate their branding seamlessly within the game’s environment through stadium branding and more. The game has already made waves in promotional events, including the Lanka Premier League auction campaign and the National Olympic Day celebration, showcasing its versatility and engagement potential.

The game is designed to be Esports-ready, featuring a dedicated spectator mode for thrilling tournament broadcasts. Gamer.LK has already showcased the title’s Esports potential by including it in some of its recent events. The game received prestigious recognition, earning the Bronze award at the National ICT Awards (NBQSA) 2023.

Cricket Sixes is currently available for download only on the Google Play Store from cricketsixesgame.com.

 

Sri Lankan PUBG MOBILE Teams Gear Up for Gamer.LK’s PUBG MOBILE IGE Masters South Asia

Sri Lankan PUBG MOBILE Teams Gear Up for Gamer.LK’s PUBG MOBILE IGE Masters South Asia

A launchpad for local talent to reach PMSL 2024

Gamer.LK, Sri Lanka’s leading Esports and Video Games agency, proudly announces the launch of its PUBG MOBILE IGE Masters tournament, a new and exciting event in the South Asian Esports scene. Organised through its global brand InGame Esports, the event will be held as two distinct tournaments for South Asia and Pakistan, each featuring a prize pool of USD 3,000.

The event is also a crucial stepping stone towards the prestigious 2024 PUBG Mobile Super League (PMSL) Qualifier with three coveted slots up for grabs from each tournament, making it especially significant for Sri Lankan PUBG MOBILE teams to compete at an international level. Over 1,000 PUBG MOBILE teams from across South Asia have registered to take part in the IGE Masters tournament.

The PUBG MOBILE IGE Masters: South Asia welcomes teams from across the region, including Nepal, Mongolia, Sri Lanka, Bhutan, the Maldives, and beyond. The tournament features country qualifiers for Nepal and Mongolia, while teams from Sri Lanka and other nations battle it out in a South Asia Wild-card qualifier. This stage is crucial for Sri Lankan teams, offering them a unique platform to showcase their skills and battle for a spot in the South Asia finals. The tournament will advance 6 teams each from Nepal and Mongolia, and 4 teams from the Wild-card qualifier to these finals. PUBG MOBILE IGE Masters: Pakistan stands as its own tournament offering Pakistan’s finest PUBG MOBILE teams a chance to make their mark and pursue global recognition.

Raveen Wijayatilake, CEO of Gamer.LK & InGame Esports, expressed his enthusiasm for this new venture, stating, “We are incredibly excited to launch the PUBG MOBILE IGE Masters tournament series. This series represents a significant milestone in our ongoing efforts to create platforms that elevate the gaming experience and provide opportunities for gamers to showcase their talents on a larger stage. The IGE Masters Tournament is a testament to our commitment to the growth and development of Esports in South Asia.”

Through its initiatives such as the Community Series and the Contenders Series, InGame Esports continues to champion the growth of Esports talent in the region. The launch of this Masters tournament series marks a new chapter for Gamer.LK and promises a new era for gamers in Sri Lanka to use this platform to springboard themselves onto the international stage.

Event updates, tournament livestreams and more information will be released on the Gamer.LK socials on Facebook @gamerlk and on Instagram @gamer.lk.

Tencent and InGame Esports Release Their Collaborative Project, LVL 100, a PUBG MOBILE Documentary

Tencent and InGame Esports Release Their Collaborative Project, LVL 100, a PUBG MOBILE Documentary

InGame Esports, the global brand of the trailblazing Games & Esports organisation in Sri Lanka, Gamer.LK has once again collaborated with Tencent Games to deliver an immersive documentary experience, “LVL 100,” celebrating the one-year anniversary of PUBG MOBILE’s innovative game mode, World of Wonder.

The documentary, which explores the creative sub-culture within World of Wonder, takes viewers on a journey across three distinct locations—Nepal, Pakistan, and Sri Lanka. Gamer.LK successfully managed the video production across these diverse settings, showcasing the agency’s commitment to delivering high-quality content across borders.

Notably, Gamer.LK ensured that all footage captured in Nepal, Pakistan, and Sri Lanka were seamlessly translated before entering the editing phase, emphasizing the agency’s dedication to linguistic and cultural accuracy in storytelling.

Reflecting on this important achievement, Raveen Wijayatilake, CEO of Gamer.LK and InGame Esports said, “As a Sri Lankan company, we are pleased to work with a global behemoth like Tencent Games on remarkably exciting projects. By bridging different cultural and regional boundaries, our team was able to bring to life a unique documentary, showcasing our dedication and staying true to our commitment for excellence.”

This collaboration marks the second time PUBG MOBILE has entrusted InGame Esports, Gamer.LK’s global brand with the creation of a documentary. In 2021, the two entities joined forces to produce “PUBG MOBILE Dreamers,” a series shedding light on Esports athletes in the Mongolian and Nepali PUBG MOBILE scene. The success of this partnership led to the creation of other innovative projects, including the “Fan Chat” entertainment segment.

The “Fan Chat” segment has become a staple in professional PUBG MOBILE leagues, offering a unique blend of gossip, news, and memes from the gaming community. Hosted simultaneously in Nepal, Pakistan, and Mongolia during the PUBG MOBILE Pro Leagues and PUBG MOBILE Global Championship 2022, “Fan Chat” has become a bridge connecting Esports enthusiasts across the South Asian region.

The growing relationship between Gamer.LK and PUBG MOBILE reflects a synergistic partnership that continues to evolve and thrive over time. Both entities share a commitment to fostering the Esports and gaming ecosystem, evident in the success of past collaborations and the anticipation surrounding “LVL 100.”

Gamer.LK’s’ ability to seamlessly navigate cultural nuances, coupled with PUBG MOBILE’s dedication to pushing the boundaries of Esports storytelling, has resulted in a powerful synergy that elevates the gaming experience for fans worldwide. As the Esports landscape continues to expand, this dynamic collaboration promises even more groundbreaking content and experiences for the gaming community.

SLIIT retains Championship title at Gamer.LK’s Inter-University Esports Championship 23, powered by SLTMOBITEL

SLIIT retains Championship title at Gamer.LK’s Inter-University Esports Championship 23, powered by SLTMOBITEL

Gamer.LK’s Inter-University Esports Championship, powered by SLT-MOBITEL and recognised as Sri Lanka’s top university level sporting event, ended on a triumphant note, with SLIIT securing the championship again.

The Championship was held in-person at the Trace Expert Cityy, where over 1,300 participants
from over 75 universities took part. Commercial Bank was the Banking Partner alongside ViewSonic Gaming as the Official Gaming Monitor for the event.

SLIIT claimed victory with a remarkable haul of 3 gold, 4 silver, and 3 bronze medals, while UCL stood out in a close second, showcasing strong competition with 2 gold, 1 silver, and 4 bronze medals. ICBT also made a notable impact, securing third place with 2 gold and 1 silver medal. Competitors from IIT, ESOFT, University of Moratuwa, Aquinas University College Colombo, NIBM, Java Institute for Advanced Technology, Edith Cowan University and the Sabaragamuwa University earned gold medals for their alma maters.

Esports in Sri Lanka, officially recognized as a sport by the Ministry of Youth and Sports in 2019, has witnessed a remarkable surge in popularity lately. This growing enthusiasm for Esports was underscored by its inclusion as a medal sport at the Asian Games 2022, highlighting its rising prominence.

“The passion and dedication displayed at this year’s tournament were truly inspiring. Witnessing SLIIT’s triumph and the spirited participation from all the other universities has been a testament to the growing significance of Esports at the university-level rivaling traditional sports. We are incredibly excited about the potential that the next international Esports star representing Sri Lanka could emerge from the university-level. This year’s tournament has showcased immense talent and dedication, and it’s thrilling to think that among these skilled athletes, we might find individuals who will elevate Sri Lanka’s presence on the global Esports stage.”, said Raveen Wijayatilake, the Founder of Gamer.LK and CEO of InGame Esports.

Having built on their collaboration since 2022, this year’s Championship was once again supported by SLT-MOBITEL, the leading National ICT Solutions Provider, reinforcing its position as the title sponsor. SLT-MOBITEL continues to be a pioneer in advancing digital entertainment and Esports in Sri Lanka, providing a range of specialized products designed to cater to the gaming community.

“We are immensely proud to have been the title partner for this year’s championship. It was exhilarating to witness the level of skill and competition displayed by all participants, especially the remarkable performance of SLIIT. We congratulate all the winners of this year’s championship. Our commitment to Esports in Sri Lanka remains strong, and we are excited to continue empowering gamers with SLT-MOBITEL’s cutting-edge fibre technology, offering the fastest broadband connectivity and specialised gaming and Esports packages. These initiatives are not just about enhancing gaming experiences but also about nurturing the local Esports community and opening up new possibilities for gamers.” stated Prabhath Dahanayake, Chief Marketing Officer of SLT-MOBITEL.

Commercial Bank was the Banking Partner for the event, coming forward to support the event through its Youth Savings account Vibe. Commercial Bank Vibe is a youth account with unique benefits, designed for the youth who live beyond boundaries.

ViewSonic Gaming was the event’s official Gaming Monitor partner. ViewSonic is a leading global provider of visual solutions and conducts business in over 100 countries worldwide. Having been active over the last three decades, most of today’s Esports athletes started their journeys on a ViewSonic Monitor. ViewSonic Gaming, carries this legacy forward with its commitment to providing high performance gaming display solutions for both casual gamers and hardcore Esports athletes.

The Championship is set to return for its ninth edition in 2024.